تخفیف تا 🎉

قیمت تشک زایس

تشک زایس همه مدلها

طبی‌فنری Prime

تشک میزان سفتی متوسط  (۷ از ۱۰) دارد و برای وزن‌های پایین  تا ۱۲۰ کیلو (هرنفر) مناسب است (کارت ضمانت + سریال‌ نامبر اصالت کالا)

📐 سایز 💳 قیمت (تومان) 🛍️خرید
۹۰x۲۰۰🧍 ۷,۷۰۰,۰۰۰ ۷,۳۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۰۰x۲۰۰🧍 ۸,۶۰۰,۰۰۰ ۸,۱۷۰,۰۰۰ مشاهده
۱۲۰x۲۰۰👩‍👦 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۴۰x۲۰۰👫 ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۶۰x۲۰۰👫 ۱۲,۷۵۰,۰۰۰ ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۸۰x۲۰۰👫 ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱۴,۶۳۰,۰۰۰ مشاهده
۲۰۰x۲۰۰ 👫 ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ۱۶,۳۴۰,۰۰۰ مشاهده

طبی‌فنری Imperial

تشک میزان سفتی متوسط (۶ از ۱۰) و رویه لطیفی دارد (سمت پددار) و برای وزن‌های پایین  تا ۱۲۰ کیلو  (هرنفر) مناسب است (کارت ضمانت + سریال‌ نامبر اصالت کالا)

📐 سایز 💳 قیمت (تومان) 🛍️خرید
۹۰x۲۰۰🧍 ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۹,۴۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۰۰x۲۰۰🧍 ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ مشاهده
۱۲۰x۲۰۰👩‍👦 ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۸۷۰,۰۰۰ مشاهده
۱۴۰x۲۰۰👫 ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ۱۳,۵۸۰,۰۰۰ مشاهده
۱۶۰x۲۰۰👫 ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۲۹۰,۰۰۰ مشاهده
۱۸۰x۲۰۰👫 ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ مشاهده
۲۰۰x۲۰۰ 👫 ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ مشاهده

طبی‌فنری Miracle

تشک میزان سفتی متوسط (۶ از ۱۰) و رویه لطیفی دارد و برای وزن‌های پایین  تا ۱۳۰ کیلو  (هرنفر) مناسب است (کارت ضمانت + سریال‌ نامبر اصالت کالا)

📐 سایز 💳 قیمت (تومان) 🛍️خرید
۹۰x۲۰۰🧍 ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۰۰x۲۰۰🧍 ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۲۰x۲۰۰👩‍👦 ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۴۰x۲۰۰👫 ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۶۰x۲۰۰👫 ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱۹,۴۷۰,۰۰۰ مشاهده
۱۸۰x۲۰۰👫 ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده
۲۰۰x۲۰۰ 👫 ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۶۵۰,۰۰۰ مشاهده

تمام طبی Medical

تشک میزان سفتی بالا  (۸ از ۱۰) دارد و برای وزن‌های پایین  تا ۱۲۰ کیلو مناسب است  (هرنفر)(کارت ضمانت + سریال‌ نامبر اصالت کالا)

📐 سایز 💳 قیمت (تومان) 🛍️خرید
۹۰x۲۰۰🧍 ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۰۰x۲۰۰🧍 ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۲۰x۲۰۰👩‍👦 ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۴۰,۰۰۰ مشاهده
۱۴۰x۲۰۰👫 ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱۴,۶۳۰,۰۰۰ مشاهده
۱۶۰x۲۰۰👫 ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۸۰x۲۰۰👫 ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده
۲۰۰x۲۰۰ 👫 ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده

تمام طبی Lavender

تشک در یک طرف میزان سفتی بالا  (۹ از ۱۰) و در طرف پددار (HR) میزان سفتی متوسط (۸ از ۱۰) دارد، مناسب برای وزن‌های پایین  تا ۱۳۰ کیلو (هرنفر) (کارت ضمانت + سریال‌ نامبر اصالت کالا)

📐 سایز 💳 قیمت (تومان) 🛍️خرید
۹۰x۲۰۰🧍 ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۰۰x۲۰۰🧍 ۱۲,۷۵۰,۰۰۰ ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۲۰x۲۰۰👩‍👦 ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳,۶۸۰,۰۰۰ مشاهده
۱۴۰x۲۰۰👫 ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۶۰x۲۰۰👫 ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۸۰x۲۰۰👫 ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده
۲۰۰x۲۰۰ 👫 ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده

تمام طبی Smart Memory

تشک در یک طرف میزان سفتی بالا  (۹ از ۱۰) و در طرف پددار (مموری فوم) میزان سفتی کمتر (۸ از ۱۰) و رویه لطیفی دارد، مناسب برای وزن‌های پایین تا ۱۳۰ کیلو (هرنفر)(کارت ضمانت + سریال‌ نامبر اصالت کالا)

📐 سایز 💳 قیمت (تومان) 🛍️خرید
۹۰x۲۰۰🧍 ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۶۰,۰۰۰ مشاهده
۱۰۰x۲۰۰🧍 ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۲۰x۲۰۰👩‍👦 ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۶۰,۰۰۰ مشاهده
۱۴۰x۲۰۰👫 ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ ۱۸,۳۳۵,۰۰۰ مشاهده
۱۶۰x۲۰۰👫 ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۸۰x۲۰۰👫 ۲۵,۴۰۰,۰۰۰ ۲۴,۱۳۰,۰۰۰ مشاهده
۲۰۰x۲۰۰ 👫 ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲۸,۱۲۰,۰۰۰ مشاهده

تمام طبی Z5

تشک در طرف پد HR میزان سفتی کمی بالا (۷.۵ از ۱۰) و در طرف بدون پد میزان سفتی بالاتر (۹ از ۱۰) دارد ، مناسب برای وزن‌های متوسظ تا ۱۳۰ کیلو (هرنفر)(کارت ضمانت + سریال‌ نامبر اصالت کالا)

📐 سایز 💳 قیمت (تومان) 🛍️خرید
۹۰x۲۰۰🧍 ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ۱۵,۳۹۰,۰۰۰ مشاهده
۱۰۰x۲۰۰🧍 ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ ۱۷,۳۸۰,۰۰۰ مشاهده
۱۲۰x۲۰۰👩‍👦 ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۴۰x۲۰۰👫 ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ ۲۳,۶۵۰,۰۰۰ مشاهده
۱۶۰x۲۰۰👫 ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ۲۶,۷۹۰,۰۰۰ مشاهده
۱۸۰x۲۰۰👫 ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ ۳۰,۷۸۰,۰۰۰ مشاهده
۲۰۰x۲۰۰ 👫 ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ ۳۴,۷۷۰,۰۰۰ مشاهده

تمام طبی Harmony

تشک در طرف پد HR میزان سفتی بالا  (۸.۵ از ۱۰) و در طرف دیگر (مموری ژل) میزان سفتی کمتر (۶.۵ از ۱۰) و رویه لطیفی دارد، مناسب برای وزن‌های پایین تا ۱۳۰ کیلو (هرنفر)(کارت ضمانت + سریال‌ نامبر اصالت کالا)

📐 سایز 💳 قیمت (تومان) 🛍️خرید
۹۰x۲۰۰🧍 ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۰۰x۲۰۰🧍 ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۲۰x۲۰۰👩‍👦 ۲۷,۱۰۰,۰۰۰ ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۴۰x۲۰۰👫 ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۶۰x۲۰۰👫 ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ مشاهده
۱۸۰x۲۰۰👫 ۴۰,۶۰۰,۰۰۰ ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ مشاهده
۲۰۰x۲۰۰ 👫 ۴۶,۶۰۰,۰۰۰ ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ مشاهده
مزایای خرید تشک از سایت تشک آنلاین

نمایندگی تشک زایس – بهترین تشک خارجی

تشک زایس برای شما بهترین انتخاب است، اگر به دنبال خرید تشک خارجی از برند معتبری هستید که کیفیت آن مطابق با استاندارهای جهانی بوده و در عین حال قیمت مناسبی داشته باشد. شرکت زایس در ساخت محصولات خود از دستگاه‌هایی مجهز به فناوری روز اروپا استفاده می‌کند. داشتن گواهینامه‌های ایزو ۹۰۰۱ و ۹۰۰۲ و تی یو وی صادرات اروپا، این اطمینان خاطر را به مشتریان می‌دهد که تمام تشک‌ها با کیفیت بالایی تولید می‌شوند.

افراد از نظر عادت خواب، تیپ بدنی، نوع آسیب جسمانی و مبلغی که می‌توانند روی تشک سرمایه گذاری کنند، با هم متفاوت اند. به همین دلیل تشک‌های زایس در مدل‌های مختلف پرایم (Prime)، امپریال (Imperial)، میرکال (Miracle)، مدیکال (Medical) و لوندر (Lavender) به بازار عرضه می‌شوند. همچنین، از آنجایی که ابعاد تخت خواب‌ها مختلف است، هر نوع تشک این شرکت در عرض‌های ۹۰، ۱۰۰، ۱۲۰، ۱۴۰، ۱۶۰، ۱۸۰ و ۲۰۰ تولید می‌شود. 

در ساخت تشک‌های این شرکت غالبا از مواد اولیه وارداتی استفاده شده است. برای مثال، رویه این تشک‌ها از پارچه مخمل خرگوشی ترک تشکیل شده که ۱۰۰ درصد الیاف نخ پنبه است. این نوع پارچه تشک تخت خواب، با داشتن ریسندگی خاص و الیاف تماما طبیعی، خاصیت عایق دمایی دارد؛ یعنی در تابستان، زیاد گرم و در زمستان نیز سرد نمی‌شود. به غیر از کیفیت تشک زایس، ویژگی دیگری که باعث محبوبیت تولیدات این شرکت شده، داشتن خدمات پس از فروش و ضمانت تعویض است. یک کارت گارانتی حاوی کد ۱۶ رقمی در بسته بندی تمام این تشک‌ها وجود دارد. گارانتی شرکت زایس بسته به نوع تشک متفاوت بوده و بین ۵ الی ۷ سال متغیر است.

فروشگاه تشک آنلاین، نماینده رسمی شرکت زایس است و می‌توانید محصولات این شرکت را با تخفیف ویژه و در سریع‌ترین زمان ممکن درب منزل تحویل بگیرید. داشتن قیمت مناسب، کیفیت بالا و تولید مطابق با استانداردهای جهانی باعث شده تا تشک زایس از جمله کالاهای خواب صادراتی کشور باشد. تشک آنلاین همچنین افتخار نمایندگی تشک رویال را نیز دارد. این شرکت با بیش از سه دهه سابقه فعالیت، جزء با قدمت‌ترین برندهای تولیدکننده تشک در ایران است. برای مشاهده لیست قیمت تشک رویال می‌توانید روی این لینک کلیک نمایید.

انواع تشک طبی زایس

برند زایس دارای ۸ مدل تشک مختلف است که هر کدام ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود را دارند و نیازهای دسته خاصی از مشتریان را برآورده می‌کنند. سیستم فنربندی، تعداد سال ضمانت، ارتفاع، نوع فوم‌های بکار رفته، دو رو یا تک رو بودن، میزان سفتی و قیمت تشک زایس از جمله تفاوت‌های بین محصولات این شرکت با یک دیگر است که در ادامه به طور مفصل به آنها می‌پردازیم.

نمایندگی تشک زایس - تشک آنلاین

سیستم فنربندی

تشک‌های برند زایس را می‌توان از نظر ساختار داخلی به دو دسته کلی طبی فنری و تمام طبی(بدون فنر) طبقه بندی کرد. تشک امپریال زایس با داشتن سیستم فنربندی میکروبونل اسپرینگ، یکی از بهترین تشک‌های طبی فنری است. در این سیستم فنربندی، قطر دهانه فنرها کاهش و تعداد آنها افزایش یافته به طوری که ارتعاشات ایجاد شده در یک سمت تشک در کل آن پخش نمی‌شوند. این ویژگی در یک تشک دو نفره اهمیت بیشتری دارد. چراکه تکان خوردن‌های یک فرد هنگام استراحت، باعث بدخواب شدن نفر کناری نخواهد شد.

تفاوت تشک طبی با فنری، در داشتن یا نداشتن سیستم فنربندی است. تشک مدیکال زایس، پرفروش‌ترین محصول تمام طبی این برند محسوب می‌شود. به جای تعداد زیادی فنر، فوم پلی اتیلن فشرده به همراه اسفنج مخصوص HR فول طبی با چگالی ۳۵، هسته مرکزی این تشک را تشکیل می‌دهند. اگر دنبال یک تشک مناسب کمردرد می‌گردید، مدل مدیکال با درجه سفتی بالا و انتقال ارتعاش و ضربه صفر، بهترین انتخاب برای شماست.

ارتفاع

ضخامت هر نوع از تشک‌های برند زایس با هم متفاوت و بین ۲۶ تا ۳۵ سانتی متر متغیر است. تشک میرکال زایس در دو طرف خود دارای پدهای فول طبی از جنس فوم HR بوده و ضخمیم‌ترین محصول این شرکت به‌شمار می‌آید. مدل میرکال با داشتن فنرهای میکروبونل متراکم، توان وزنی بالایی دارد و می‌تواند تا ۱۳۰ کیلوگرم به ازای هر نفر را به‌راحتی تحمل کند. ویژگی‌هایی مثل پارچه مخمل پنبه، میزان سفتی متوسط و عدم انتقال ضربه و حرکت باعث می‌شوند تا استراحت روی این تشک، لذت‌بخش و رویایی باشد. اگر می‌خواهید بدانید قطر تشک تخت خواب در حالت ایده آل چقدر باید باشد و تشک‌ها از نظر ارتفاع به چند دسته تقسیم می‌شوند، شما را دعوت به مطالعه این مقاله می‌کنیم.

لیست قیمت تشک زایس

هر مدل تشک با داشتن طراحی، ساختار و ویژگی‌های خاص خود، قیمت متفاوتی نیز دارد. مدل پرایم، اقتصادی‌ترین تشک برند زایس است. پارچه این محصول ضد حساسیت و آنتی باکتریال بوده و از جنس مخمل ترک با الیاف ۱۰۰ درصد پنبه است. تشک پرایم به دلیل برخورداری از فنرهای میکروبونل اسپرینگ در کنار فوم HR با دانسیته ۳۰، یک کالای طبی فنری محسوب می‌شود. این تشک ۲۳ سانتی متر ارتفاع و ۵ سال گارانتی تعویض دارد و برای افراد با جثه و وزن متوسط مناسب است. می‌توانید فایل پی‌دی‌اف مربوط به لیست قیمت تشک زایس را در انتهای همین صفحه مشاهده و دانلود کنید.

داشتن پد

داشتن پد یکی از عوامل تاثیرگذار روی قیمت تشک زایس است. در بین محصولات شرکت زایس، ۶ نوع تشک پد دار وجود دارد که مدل اسمارت مموری و هارمونی جزء بهترین آنهاست. این تشک  تمام طبی بوده و در تولید آن از هیچ فنری استفاده نشده است. فوم HR با چگالی ۳۵ و اسفنج رولی، هسته مرکزی آن را تشکیل می‌دهند. این محصول در ساختار خود، برای داشتن دوام و استحکام بالا، ۲۰۰۰ گرم ترموباند و لایه پلی اتیلن دارد. تشک اسمارت مموری در یک سمت، دارای پد از جنس فوم هوشمند وارداتی است. طرف پد دار، میزان سفتی کمتری نسبت به سمت دیگر تشک دارد.

میزان سفتی

عده‌ای عادت به خوابیدن روی سطوح سفت دارند؛ درحالی که برخی دیگر محل استراحت نرم را ترجیح می‌دهند. حتی برای بعضی افراد، شرایط بدنی و یا بیماری‌هایی خاص ایجاب می‌کند که روی تشکی با درجه سفتی خاص استراحت کند. در همین راستا، درجه نرمی و سفتی تشک‌های زایس با هم متفاوت است تا هر فرد بتواند تشکی متناسب با موقعیت و نیازش تهیه کند.

مدل لوندر یکی از سفت‌ترین تشک‌های زایس به حساب می‌آید. سمت پد دار این تشک، میزان سفتی متوسط و طرف بدون پد درجه سفتی بالایی دارد. انتقال ارتعاش و ضربه در این تشک به دلیل داشتن ساختار بدون فنر، صفر است. این محصول، برای کسانی که دنبال تشک طبی برای دیسک کمر هستند بهترین انتخاب محسوب می‌شود. در تولید تشک لوندر زایس از اسفنج رولی فشرده به همراه فوم اچ آر استفاده شده است. این تشک ضخیمِ ۳۳ سانتی متری، ۶ سال گارانتی تعویض دارد.

خرید تشک زایس با بهترین قیمت از فروشگاه تشک آنلاین

در این صفحه از تشک آنلاین، تمام محصولات برند زایس کنار هم چیده شده‌اند تا شما مشتریان عزیز بتوانید به‌راحتی، تشک‌های مختلف را از لحاظ قیمت، ضمانت، ساختار و درجه سفتی با یک دیگر مقایسه کنید. اگر می‌خواهید با ویژگی‌های تشک‌های زایس بیشتر آشنا شوید، توصیه می‌کنیم حتما پادکست‌ها را بشنوید. تمام تشک‌های این شرکت در ۷ سایز مختلف تولید می‌شوند که برای خرید آنها، مطالعه نظرات کاربران و توضیحات کامل‌تر می‌توانید روی دکمه “مشاهده” کلیک نمایید.

فروشگاه تشک آنلاین افتخار نمایندگی برندهای مطرح حوزه کالای خواب از جمله تشک هیپنوز، رویال و زایس را دارد. تمامی سوالات خود را می‌توانید از طریق چت درون سایت، تلگرام به شماره ۰۹۰۰۱۹۰۸۰۰۱ و یا تماس با ۰۲۱۹۱۳۰۴۹۰۹ با مشاورین مجموعه در میان بگذارید. همچنین می‌توانید فایل مربوط به قیمت تشک زایس را از طریق دکمه زیر دانلود کنید.

تشک آنلاین با اتصال به انبار اصلی و کارخانه شرکت زایس می‌تواند در کمترین زمان و با کمترین قیمت تشک مورد نظر شما را درب منزل تحویل دهد(تهران).ارسال تشک به سایر شهرها از طریق باربری‌های مطمئن و پس‌کرایه خواهد بود. در ضمن، این فروشگاه اینترنتی دارای نمادهای الکترونیک و ساماندهی هم هست که خیال شما را از صحت عملکرد ما راحت می‌کند.

نویسنده: مدیر سایت

e55c750a7d2c85c2c70296c1ea642656?s=90&d=mm&r=gبخش مدیریت و تولید محتوای سایت فروشگاهی تشک آنلاین - نماینده رسمی برندهای رویال - زایس و هیپنوز.

۲ دیدگاه برای این پست ارسال شده
 1. امیر گفت:

  تشک زایس واقعا یکی از بهترین برندای تشک خارجیه
  خودم از این محصول استفاده کردم
  هم از کیفیتش هم از کاراییش واقعا راضی بودم
  مرسی از تشک آنلاین که قیمت تشک زایس رو با این تخفیفای عالی ارائه میده

  1. مدیر سایت گفت:

   سلام دوست عزیز،ممنون که تجربه خودتون از برند زایس رو با ما و در سایت تشک آنلاین به اشتراک گذاشتید.
   بله،انصافا این برند با توجه به متریال وارداتی و کیفیت ساختی که دارد در بازار ایران بسیار خوش‌ساخت و خوش قیمت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *